OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne Rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej RODO, podajemy poniższe informacje:

 1. Informacja o administratorze danych
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Akces z siedzibą Olsztyn, Pana Tadeusza 6a. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: klub.akces@smp.olsztyn.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: 10-460 Olsztyn, ul. Pana Tadeusza 6a
 2. Cele przetwarzania
  Państwa dane osobowe pozyskiwane są w związku z realizowaną ofertą SKF KS AKCES / organizacja zajęć, kursów, imprez/, zgłoszeniem i wypełnieniem zapisów umowy związanej z najmem sal, prowadzeniem zajęć z zakresu uczestnictwa w zajęciach i kursach organizowanych przez stowarzyszenie , realizacją oferty dotyczącej organizacji wypoczynku, kontaktu mającego cel informacyjny związany z działalnością Stowarzyszenia. Dane te będą przetwarzane w następujących celach: sprzedaży usług, obsługa rezerwacji, marketing bezpośredni, podstawa prawna.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
  1. Niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
  2. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
  3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.
 4. Kategorie pozyskiwanych danych osobowych
  W celu realizacji zapisów statutowych oraz związanych z działalnością Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Akces pozyskujemy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
  Dane teleadresowe, PESEL, adresy email, telefony, informacje będące podstawą do udzielenia zniżki.
 5. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, organizatorom imprez turystycznych, hotelom, przewoźnikom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji imprez SKF KS AKCES. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
  Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.
  Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Akces do przetwarzania danych przez określony czas.
 7. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz prawie do cofnięcia zgody
  Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.
 8. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
  W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Klub Sportowy Akces. Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji lub zapisu na zajęcia, kursy i inne formy związane z realizacją oferty klubu.

© 2018 Klub Akces. Wszelkie prawa zastrzeżone.