REGULAMIN WEWNĘTRZNY zajęć Klubu Sportowego AKCES

 • Korzystający z usług Klubu są zobowiązani do wykupienia biurze jednorazowego
  wejścia lub karnetu miesięcznego – zgodnie z obowiązującym cennikiem lub zarejestrowania wejścia zgodnie z zasadami BENEFIT, FITPROFIT, OK SYSTEM, FITFLEX.
 • Uzyskanie karnetu na zajęcia, czy skorzystanie z multikarnetu OK uzależnione jest od wolnych miejsc. Przed wykupieniem zajęć poza biurem klubu należy dokonać rezerwacji telefonicznej i upewnić się czy wybrane zajęcia są aktualnie dostępne w ofercie.
 • Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
 • Wykupiony karnet nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie.
 • Karnet jest honorowany tylko na wystawiony okres ważności i nie podlega przesunięciu na inny termin.
 • Cena karnetu , zajęć nie uwzględnia ubezpieczenia.
 • Osoby biorące udział w zajęciach uczestniczą w treningach na własną odpowiedzialność. Zapisanie się na zajęcia ruchowe, fitness jest równoznaczne z deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego typu zajęciach.
 • Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni lub na terenie placówki Klub nie ponosi odpowiedzialności.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, jeśli liczba zainteresowanych nie przekracza 4 osób oraz w przypadkach losowych niezależnych od kierownictwa klubu. W tym przypadku klienci mogą skorzystać z innych zajęć zgodnie z bieżącą ofertą.
 • Planowe zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku zgodnie z aktualnym harmonogramem zajęć. Klub jest zamknięty we wszystkie święta ustawowe.
 • Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów. W sytuacji gdy zamknięcie klubu jest planowe, kierownictwo klubu powiadamia o tym uczestników zajęć poprzez zamieszczenie informacji na tablicy informacyjnej klubu oraz na stronie internetowej klubu.
 • W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu AKCES / z czystą podeszwą/. Na zajęciach z fitnessu obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Na pozostałych zajęciach należy dostosować się do zaleceń instruktorów prowadzących treningi.
 • Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Użytkowanie sal, urządzeń sportowo-rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być użytkowane zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w pomieszczeniach klubu oraz do poszanowania wyposażenia Klubu.
 • W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz
  dostosować się do regulaminu Klubu. Osoby przebywające na terenie Klubu
  zobowiązane są okazywać sobie wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
 • Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego
  szkodę klient odpowiadał będzie prawnie bądź finansowo.

Regulamin podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie jego treści w szatni i holu klubu

© 2018 Klub Akces. Wszelkie prawa zastrzeżone.